ALGEMENE VOORWAARDEN

Second opinion Eerdmans Advocatuur

• Eerdmans Advocatuur (hierna; het kantoor) is gevestigd in Lelystad aan de Weerribben 63. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen het kantoor en de cliŽnt. Ook personen die het kantoor hebben ingeschakeld bij het uitvoeren van de opdracht kunnen op deze voorwaarden een beroep doen.

• Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, het kantoor is door cliŽnt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliŽnt te aanvaarden.

• De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden dan is iedere

aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal door het kantoor in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van 25.000 euro.

• De werkzaamheden zullen periodiek aan de cliŽnt in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte tijd vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief, exclusief BTW en kantooropslag (6%). Er geldt een betalingstermijn van twee weken. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de cliŽnt geacht in verzuim te zijn en is het kantoor gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

• Naast het honorarium kunnen er ook andere kosten bij de cliŽnt in rekening worden gebracht. In personenschadezaken gaat het dan vaak om kosten in verband met het opvragen van medische informatie en kosten die gemoeid zijn met het inschakelen van medische deskundigen.

• In personenschadezaken worden de voornoemde kosten -in het geval van aansprakelijkheid of bij een minnelijke regeling- in de regel vergoed door de aansprakelijke partij. De kosten dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets.

• Het kantoor is door cliŽnt gemachtigd om in personenschadezaken rechtstreeks van de aansprakelijke partij betalingen te ontvangen die betrekking hebben op de door het kantoor gemaakte kosten.

• Het kantoor is gerechtigd om aan de cliŽnt een voorschot in rekening te brengen, eerst na ontvangst van dit voorschot zal het kantoor met de werkzaamheden aanvangen.

• Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van cliŽnt.

• De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliŽnt is onderworpen aan Nederlands recht; geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Disclaimer: iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Download hier de algemene voorwaarden. (94 kB) Eerdmans Advocatuur

© EERDMANS ADVOCATUUR 2012 - | ONTWERP : WWW.BLUEROBIN.NL | TECHNISCHE REALISATIE : WWW.TAMARIN.NL